تمرینات ساعد را بهتر است با چه وزنه ای و با چه تعداد تکرار انجام داد؟

در تمرینات ساعد، بیشتر از هالتر و دمبل برای انجام حرکات استفاده می شود.
 عضله ساعد به دلیل این که در طول روز فعالیت زیادی دارد و فشار زیادی حین انجام کار های روزمره بر روی ساعد می باشد عضله ورزیده شده و عضله ای کند انقباض و یا استقامتی می باشد.
به همین علت برای گرفتن نتیجه بهتر و درگیر کردن این عضله باید تمرینات ساعد را افراد مبتدی با وزنه های سبک و تکرار های بالا انجام دهند و قهرمانان و کسانی که پیشرفته تر کار می کنند از وزنه های نسبتا سنگین تر و تکرار های بالا انجام دهند.

در انتها باید به این نکته توجه کنیم که حین انجام تمرینات باید بسیار احتیاط کرد و از وزنه های مناسب استفاده کنیم تا دچار کشیدگی تاندون مچ دست نشویم.