چند نکته در خصوص انجام تمرینات عضله پشت

عضلات پشت شامل چندین عضله می شود که می توان آن ها را این گونه تقسیم بندی کرد:
عضللات بالایی پشت: دلتوئید، عضلات کول
عضلات وسط پشت : شامل عضلات ذوزنقه ای
عضلات پایینِ پشت : عضلات زیر بغل و پایین تر  فیله کمر
عضلات پشت به دلیل این که ستون مهره ها و دیسک کمر و سیاتیک و مهره های گردن را می پوشاند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و بسیار مهم است که از هر گونه آسیب احتمالی جلو گیری کنیم.

هر کدام از عضلات پشت تمرینات خاص خود را دارند .
به عنوان مثال
عضلات بالای پشت را می توان با کابل  فلای معکوس، لت پشت گردن، هالتر پشت گردن نشر خم دمبل
انجام داد و عضلات را درگیر و تحت فشار قرار داد .
و اما برای درگیر کردن عضلاتِ وسط پشت می توان با تغییر دادن زاویه دست و آرنج ها هنگام گرفتن میله دمبل و هالتر فشار را به این عضلات وارد کنیم.
و همین طور برای درگیر کردن عضلات پایینِ پشت (فیله کمر) می توان از نیمکت فیله کمر استفاده کنیم.